Logo Sharepragan200pxjpg
logo-krungthai-axa-2-small

ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ทำได้

เพราะเราเข้าใจทุกรูปแบบความรัก

เพียงแนบ จดหมายรับรองความสัมพันธ์คู่ชีวิต เพื่อ แถลงความสัมพันธ์ และ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์
สำหรับ จดหมายรับรองความสัมพันธ์คู่ชีวิต เพื่อแถลงความสัมพันธ์ สามารถติดต่อขอจดหมายรับรองได้จากตัวแทนได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆ

เพียงแค่ “คลิก”​

เงื่อนไขการทำประกัน

 1. ทั้งสองคนต่างเป็นคู่ชีวิตของกันและกันแต่เพียงคนเดียว และมุ่งมั่นที่จะมีความสัมพันธ์โดยไม่มีกาหนดระยะเวลา
 2. ทั้งสองคนมีอายุครบสิบแปดปี (18) บริบูรณ์และอายุครบตามหลักเกณฑ์ที่จะสมรสได้ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
 3. ทั้งสองคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่งงานกับผู้อื่น และ หากเคยแต่งงานมาก่อน การหย่าร้าง หรือเพิกถอนโดยทางกฎหมายได้กระทาแล้วเสร็จ หรือคู่สมรสคนก่อนได้เสียชีวิตแล้ว และ ทั้งสองไม่ได้เป็นคู่ชีวิตของผู้อื่น
 4. ทั้งสองคนเป็นบุคคลที่สามารถทานิติกรรม และสัญญาตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

ทั้งสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีและตั้งใจที่จะอยู่ด้วยกันไปอย่างไม่มีกาหนดระยะเวลาติดต่อกัน ทั้งสองคนมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อความเป็นอยู่ สวัสดิการ และภาระทางการเงินของกันและกัน โดยแสดงด้วยเอกสารอย่างน้อยสองรายการจากรายการเอกสารประกอบดังไปต่อนี้

 1. ทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
 2. เอกสารจานองหรือเช่าร่วมกัน
 3. อสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายระบุให้ทา
 4. เป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
 5. พนักงานเจ้าหน้าที่
 6. เป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนร่วมกัน หรือ เปิดบัญชีร่วมกัน หรือ มีบัญชีบัตรเครดิตร่วมกัน หรือ กู้ร่วมกัน
 7. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์คู่ชีวิต หรือ ทะเบียนสมรสในประเทศที่รับรอง
 8. กรมธรรม์ประกันชีวิต สวัสดิการพนักงาน หรือแผนการเกษียณอายุที่ระบุคู่ชีวิตเป็นผู้รับผลประโยชน์อื่นกับบริษัทรับประกันชีวิตอื่น (ถ้ามี)

**หมายเหตุ ทั้งสองต้องอาศัยด้วยกันมาก่อน และมีหลักฐานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี และ หลักฐานที่ใช้แสดงอย่างน้อย 2 อย่าง

ถ้าหากคุณไม่มีเอกสารหลักฐานระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี 
คุณสามารถให้ผู้รับประโยชน์เป็น บิดา มารดา ก่อน แล้วในอนาคตจึงทำเรื่องเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษา เพื่อให้คุณสามารถออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ยัดเยียดการขาย เพราะเรารู้ว่ามีแต่ตัวคุณเองเท่านั้น ที่จะวางแผนชีวิตคุณได้ดีที่สุด

COPYRIGHT @ SHAREPRAGON